Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Molco B.V.

Algemene voorwaarden pdf

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Molco B.V. (hierna te noemen Molco) alsmede op overeenkomsten tot verkoop of het verrichten van diensten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst, indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Molco zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht een (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Molco wordt geacht deze niet geaccepteerd te hebben.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Molco zijn vrijblijvend.
2.2 Alle door Molco verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, crosslijsten, verwijzingen, schema’s, technische omschrijvingen en overige gegevens en/of documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk door Molco opgesteld, doch zijn niet bindend noch te zien als enige garantie, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De daarin vermelde gegevens omtrent het uiterlijk of de hoedanigheid van goederen bedoelen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht te zijn totstandgekomen op het moment waarop de overeenkomst door Molco schriftelijk is bevestigd, dan wel door Molco met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
2.4 Molco heeft het recht om, indien de opdracht voor de levering van producten of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die zij heeft moeten maken om die aanbiedingen te kunnen maken, aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen van Molco gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s uitgedrukt.
3.3 Molco heeft het recht om alle kostprijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven van materialen, loonkosten, belasting, transportkosten alsmede wijzigingen in valutaverhoudingen die zijn ontstaan na het doen van een aanbieding, resp. na het totstandkomen van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Molco zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
3.4 In geval sprake is van een prijsverhoging van méér dan 10% binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient daarvan binnen acht dagen nadat hij de mededeling omtrent de prijsverhoging heeft ontvangen, schriftelijk kennis te geven aan Molco, bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.
3.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: Levering
4.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste kunnen door Molco opgesteld, doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering niet in verzuim, doch dient Molco derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Levering van verkochte producten vindt vrachtvrij, inclusief verzekering, plaats tot de overeengekomen plaats van bestemming, tenzij anders is overeengekomen. Op alle leveringen zijn de ICC Incoterms 1990 van toepassing.
4.3 Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is Molco gerechtigd aflevering elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur op het overeengekomen adres te doen plaats vinden.
4.4 Opdrachtgever zal alle redelijke maatregelen nemen om wachttijden tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop het met lossen/ in ontvangst nemen van de af te leveren producten kan worden aangevangen, steeds tot een minimum te beperken. Indien een afleveringstijdstip is afgesproken zal deze wachttijd nimmer meer dan vijftien minuten zijn.
4.5 Aflevering van de verkochte producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de onderhavige producten op de door opdrachtgevers aan te wijzen afleverplaats of direct over de drempel van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst. Indien leveringen in gedeelten is toegestaan, is Molco gerechtigd deze deelleveringen aan opdrachtgevers in rekening te brengen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtgever heeft het recht de goederen door te verkopen, echter slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, mits:
a deze goederen in de originele, ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd en
b opdrachtgever met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wijze van kettingbeding overeenkomt dat de onder sub a. genoemde verplichtingen eveneens bij eventuele verdere doorverkoop en doorlevering moeten worden vervuld.
5.2 Molco blijft volledig eigenaar van alle door Molco aan opdrachtgever geleverde producten, zolang opdrachtgever de vorderingen van Molco uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten niet volledig heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan of zolang opdrachtgever de vorderingen van Molco wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.
5.3 Opdrachtgever is, zolang hij de in de artikel 5.1 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Molco geleverde producten te vervreemden of daarop een pandrecht of bezitsloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van enig pandrecht bevoegd is.
5.4 In aanvulling op het in artikel 5.2 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkende verzoek van Molco een bezitsloos pandrecht voor te behouden en zover nodig te vestigen op de door Molco aan opdrachtgever geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Molco uit welke hoofde dan ook.
5.5 Onverminderd de rechten die Molco uit andere hoofde heeft, wordt Molco onherroepelijk door opdrachtgever gerechtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Molco geleverde producten waarop op grond van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, terug te halen bij opdrachtgever.
(NB: 5.4 in eigendom geschrapt want, zie 3:38, 3:93 lid 2 en 7:9 lid 3)

Artikel 6: Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen zonder korting te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
Molco is gerechtigd betalingen af te boeken op oude, openstaande vorderingen.
6.2 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij de berekening van deze rente geldt een gedeelte van een maand als een volledige maand.
6.3 Molco is bevoegd de bedragen die opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met bedragen die deze opdrachtgever en/of andere vennootschappen die tot hetzelfde concern als Molco behoren, verschuldigd is / zijn aan opdrachtgever en/of andere vennootschappen die behoren tot hetzelfde concern als opdrachtgever.
6.4 Een en ander geldt ook in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling of verlies anderszins van het beheer door opdrachtgever over zijn vermogen, dan wel indien door Molco op grond van verkregen informatie verlangde zekerheidsstelling door opdrachtgever uitblijft.
6.5 Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hieronder vallen alle kosten wegens inning van vorderingen van Molco, zoals kosten van aanmaning, kosten van incassobureau’s, deurwaarders en kosten voor juridische bijstand, kosten van faillissementsaanvragen en gerechtskosten. Indien deze totale gerechtelijke kosten hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, is opdrachtgever ook met meerdere verschuldigd aan Molco. De buitengerechtelijke kosten zullen minimaal 15% bedragen van het bedrag van de achterstallige betalingsverplichting.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Molco is tegenover koper op grond van een toerekenbare tekortkoming uitsluitend aansprakelijk voor die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Hiertoe is niet te rekenen omzet- en/of winstderving, bedrijfsschade, directe dan wel indirecte schade aan de zijde van opdrachtgever en schade aan derden.

Artikel 8: Reclame / Garantie
8.1 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model, kleur of afwerking, kunnen geen grond opleveren voor reclame/garantie.
8.2 Opdrachtgever dient direct bij aflevering op uiterlijk waarneembare schade en/of manco’s te (doen) controleren en een ontvangstbewijs te (doen) afgeven, Indien een manco wordt geconstateerd, dient een dergelijke zaak op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
8.3 Opdrachtgever dient direct bij aflevering en/of uitvoering en bij in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering en/of uitvoering met zijn opdracht overeenstemt. Bij gebreke daarvan dient opdrachtgever Molco uiterlijk op de werkdag, volgende op de dag van levering daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
8.4 Bij zichtbare of anderszins waarneembare afwijkingen en/of gebreken aan producten welke eerst bij het verwijderen van de emballage kunnen blijken, dient opdrachtgever Molco uiterlijk op de werkdag, volgend op de dag van aflevering schriftelijk in kennis te stellen.
8.5 Molco dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om het product te herstellen en/of vergelijkbare producten te leveren. Mocht tijdens of na montage van een product eventuele problemen zich voordoen moet te allen tijde eerst contact opgenomen worden met Molco BV over de afwikkeling van de reclame/garantie. Mocht hier geen gehoor aan zijn gegeven en de opdrachtgever of derden zelf zijn overgegaan tot vervangende artikelen incl. alle bijkomende kosten zonder dat Molco BV hier een schriftelijk akkoord voor heeft gegeven vervallen alle aanspraken.
8.6 Mocht Molco uit coulance overgaan tot betaling van vervolgschades betreffende manuren wordt hier een standaard bedrag van 40 euro per uur voor gerekend. De hoeveelheid berekende uren door de opdrachtgever voor de gedane arbeid voor vervanging van het onderdeel worden volgens de vastgestelde tijden uit de Schwacke Eurotax Liste verrekend. Molco BV heeft ten alle tijden het recht te wachten met uitkering tot nadere uitslag onderzoek door haar leveranciers.
8.7 Eventuele vervangende onderdelen van derden welke met toestemming van Molco gemonteerd mogen worden vergoed door Molco naar inkoopwaarde levering derden.
8.8 Indien producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd en/of geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, vervalt elk recht op reclame/garantie.
8.9 Indien goederen op de plaats van aflevering geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn aangekomen of vóór de aflevering geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan, heeft opdrachtgever uitsluitend het recht alsnog levering, respectievelijk verbeterde of aanvullende levering te vorderen. Molco is dan verplicht de aanvullende, dan wel verbeterde levering binnen zo kort mogelijke termijn te verrichten.
8.10 Opdrachtgever zal noch uit hoofde van verlies, schade of beschadiging van goederen gedurende het vervoer ontstaan, noch uit wegens door dat vervoer ontstane vertraging in de aflevering, meer of ander rechten doen gelden dan in dit artikel bepaald.
8.11 Klachten geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
8.12 Molco verleent aan opdrachtgever dezelfde reclame/garantie, o.a. met betrekking tot duur en voorwaarden, die haar fabrikanten/leveranciers verlenen, zonder verdere reclame/garantie van de zijde van Molco.
8.13 Onverminderd de reclame/garantiebepalingen, sluit Molco uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle indirecte en directe schade, zoals omzet- en winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Molco of haar werknemers.
8.14 Indien en voor zover er op Molco enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen Molco heeft geleverd, met dien verstande dat Molco uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor maximaal het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

Artikel 9: Overmacht
9.1 In geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden, waaronder Molco verstaat een omstandigheid waarop Molco geen invloed heeft en die de levering c.q. prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energielevering of materiaalaanvoer, transportvertraging, staking en/of niet tijdig leveren door haar leveranciers, wordt Molco ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en heeft Molco het recht om binnen een redelijke termijn de overeenkomst alsnog uit te voeren, ofwel, indien nakoming onmogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
9.2 Opdrachtgever is in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Retourzending
10.1 In ontvangstgenomen goederen mogen slechts worden geretourneerd indien Molco daartoe vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend. De kosten van een retourzending zullen alsdan voor rekening van Molco komen. Indien opdrachtgever met toepassing van artikel 8 de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft ontbonden, is hij gerechtigd na een voorbericht de desbetreffende producten te retourneren.

Artikel 11: Bonussen
11.1 Bonussen zijn slechts verschuldigd en opeisbaar indien de opdrachtgever niet in gebreke is bij de volledige nakoming van enige op hem rustende verplichting welke voortvloeit uit deze overeenkomst dan wel aanvullende overeenkomsten.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1 Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Molco gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten en/of uitvoering van de prestatie op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd overige aan Molco toekomende rechten.
12.2 Molco kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden, indien opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd of indien opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum van inbeslaglegging wordt opgeheven.

Artikel 13: Wijziging of aanvulling van algemene voorwaarden
13.1 Molco heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Voor reeds aanvaarde opdrachten gelden echter steeds de voorwaarden, bedingen en bepalingen welke van kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten van Molco is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover anders schriftelijk is overeengekomen.
14.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, is bij uitsluiting de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van Molco bevoegd van het geschil kennis te nemen, één en ander onverminderd het recht van Molco om voor de door de wet bevoegde rechtbank te kiezen.